تبلیغات
فرهنگ و ارتباطات؛ سیاستگذاری - ‌قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ‌آیین‌نامه اجرایی

‌قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ‌آیین‌نامه اجرایی

تاریخ:یکشنبه 26 آبان 1392-04:52 ب.ظ

قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 
‌ماده 1 - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی كه قانون تعیین كرده است ممنوع می‌باشد.
‌ماده 2 - وزارت كشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت‌از ماهواره اقدام نماید.
‌تبصره - مهلت جمع‌آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یك ماه می‌باشد. بعد از انقضای مهلت مذكور‌استفاده‌كنندگان به مجازات‌های تصریح شده در این قانون محكوم خواهند شد.
‌ماده 3 - وزارت كشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممكن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی كه صرفاً برای‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی‌نماید. نحوه هماهنگی در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
‌تبصره - كلیه كالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی كشور در اختیار سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
‌ماده 4 - كلیه دستگاه‌های فرهنگی كشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های منحرف‌كننده را در جامعه تبیین نمایند.
‌ماده 5 - سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌مؤسسه رسانه‌های تصویری) می‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌برنامه‌های ماهواره كه مغایر با ارزش‌های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند.
‌ماده 6 - دستگاه‌های صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های وابسته از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
‌تبصره - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدكی متعلق به آنها مواد اولیه تولید‌فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنایع و‌بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف می‌باشد.
‌ماده 7 - دستگاه‌ها و سازمان‌هایی كه برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را‌از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه‌های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن كسب نمایند.
‌ماده 8 - واردكنندگان، تولیدكنندگان و توزیع‌كنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یكصد میلیون ریال محكوم می‌گردند.
‌ماده 9 - استفاده‌كنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدی از یك میلیون تا سه میلیون ریال‌محكوم می‌گردند.
‌الف - حمل ، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتكبین به مجازات نقدی از یك تا پنج میلیون ریال محكوم‌می‌گردند.
ب - وجوه دریافتی بابت مجازات مواد 8 و 9 این قانون به خزانه واریز و صد درصد (100%) آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله‌با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه‌های كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد.
‌ماده 10 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همكاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های ذیربط موظفند با استفاده از اهرم‌های حقوقی و‌بین‌المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی كشور و حفظ كیان خانواده علیه برنامه‌های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.
‌تبصره - نشر آگهی‌های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهری كه متضمن جواز استفاده از برنامه‌های ماهواره‌می‌باشد ممنوع است.
‌ماده 11 - دولت موظف است ظرف مدت یك ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز یكشنبه بیست و سوم بهمن ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1373.11.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اكبر ناطق نوری
 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون "‌ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره"
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.1.9 به استناد ماده (11) قانون "‌ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره" - مصوب 1373.11.23 - آیین‌نامه‌اجرایی قانون مذكور را به شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین‌نامه اجرایی قانون ‌ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
ماده 1 - مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظرخواهی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن (‌برای‌صلاحیت‌های فنی) و اطلاعات موظفند حداكثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست‌های واصل شده اعلام نظر نمایند پس از پایان مهلت تعیین‌شده در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌های فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به ارائه مجوز خواهد بود.
‌ماده 2 - وزارت امور خارجه مشخصات و اسامی نمایندگیهای سیاسی و كنسولی كشورهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی را كه بر اساس حقوق بین‌الملل از‌شمول مفاد این قانون مستثنی هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌كند.
‌ماده 3 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده (7) قانون به طور مستمر اسامی و مشخصات استفاده‌كنندگان مجاز تجهیزات دریافت از ماهواره و تغییرات آنها را به وزارت كشور‌اعلام می‌نماید تا وزارت كشور نسبت به جمع‌آوری تجهیزات استفاده‌كنندگان غیر مجاز و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام كند.
‌ماده 4 - شركت‌های تولیدكننده و سازنده داخلی چنانچه حسب نیازهای و سفارش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و‌تلفن بر اساس قراردادهای منعقد شده مبادرت به تولید و ساخت تجهیزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمایند از شمول ممنوعیت‌های مندرج در مواد (8) و(9) قانون خارج بوده و وزارت كشور متعرض آنها نخواهد شد.
‌وزارت كشور مكلف است ضمن تدوین دستورالعمل لازم، ترتیبی اتخاذ نماید تا مأمورین انتظامی در مقام اجرای مواد (8) و (9) قانون متعرض مأمورین و‌متصدیان حمل و نقل، انبارها و مراكز نصب و تعمیر و نگهداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن نگردند و‌همكاری‌ها و هماهنگی‌های لازم را معمول نمایند.
‌ماده 5 - دستگاه‌های فرهنگی كشور برای تحقق مفاد ماده (4) قانون و به منظور تبیین اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای و نیز سایر دستگاه‌های‌اجرایی برای تحقق ماده (10) قانون موظفند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حسب مورد همكاری نمایند.
‌كلیه دستگاه‌های فرهنگی كشور مكلفند قبل از تصویب بودجه سالانه كل كشور، طرحهای لازم پیشنهاد خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و تبیین اثرات‌مخرب برنامه‌های منحرف‌كننده ماهواره به سازمان برنامه و بودجه ارائه كنند تا در بودجه سالانه آنان منظور گردد.
‌ماده 6 - وزارت كشور جهت جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وظایف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد می‌تواند از نیروی‌مقاومت بسیج استفاده نماید.
‌ماده 7 - كسانی كه پس از انقضای مهلت مقرر در قانون به صورت داوطلبانه، تجهیزات خود را تحویل دهند، مشمول مقررات مربوط به كیفیات مخففه در‌مجازاتها خواهند بود.
‌ماده 8 - در اجرای ماده (3) قانون، وزارت اطلاعات از طریق تعیین رابط، اخبار لازم را در اختیار وزارت كشور قرار خواهد داد. وزارت كشور با همكاری‌وزارتخانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و پست و تلگراف و تلفن و گمرك ایران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راه‌كارهای ارائه شده توسط‌دستگاه‌های مزبور اقدامات اجرایی لازم را معمول خواهد داشت. بدین منظور ستادی متشكل از نمایندگان دستگاه‌های مزبور در وزارت كشور مستقر خواهد‌گردید.
‌ماده 9 - وزارت كشور مكلف است در قبال توقیف تجهیزات موضوع قانون صورتجلسه‌ای تنظیم و نسخه‌ای از آن را جهت اجرای تبصره ماده (3) قانون به‌سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
‌ماده 10 - تجهیزات موضوع قانون كه به طور داوطلبانه به وزارت كشور تحویل داده می‌شود یا حسب مورد توسط وزارت كشور و مرجع صلاحیت‌دار قضایی‌ضبط و مصادره می‌شود، ماهانه طی صورتجلسه‌ای با امضای نمایندگان وزارت كشور، مرجع ذیربط قضایی و سازمان صدا و سیما به مراكز استانی سازمان صدا‌و سیما تحویل داده خواهد شد.
‌ماده 11 - تعریف تجهیزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یك ماه نسبت به‌ارائه تعاریف مربوط اقدام نماید.
‌تبصره - تشخیص تجهیزات فنی مشمول قانون در مبادی ورودی و سایر نقاط كشور بر اساس قوانین و مقررات جاری كشور، بر عهده دستگاه‌های ذیربط خواهد‌بود.
‌ماده 12 - در اجرای تبصره ماده (6) قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدكی‌متعلق به آنها، مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و‌تلفن، صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف است.
‌ماده 13 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره ماده (10) قانون مجازند به تناسب مسئولیتهای‌خود دستورالعملهای لازم را برای تعیین آگهی‌های تبلیغاتی غیر مجاز تدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود، راساً و به طور جداگانه به ناشرین و مطبوعات و‌بنگاه‌های تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند.
‌ماده 14 - دستگاه‌ها و سازمانها می‌توانند ‌با رعایت ماده (7) قانون و با ذكر دلایل توجیهی به امضای بالاترین مقام اجرایی خود برای استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی‌ماهواره‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست مجوز كنند.
‌تبصره - مسئول واحد استفاده كننده از تجهیزات در برابر هر گونه استفاده غیر قانونی از آن پاسخگو خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره‌های‌توجیهی مناسب را برای آموزش و آمادگی این مسئولان برگزار می‌كند. تأیید صلاحیت مسئولان منوط به موفقیت در این دوره‌ها است.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهورداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
میرفخرایی
جمعه 22 آذر 1392 11:11 ب.ظ
سلام
با ذکر این قوانىن و تبصره ها چی میخواهید بگید؟
پاسخ سید محمد کاظمی : جهت مطالعه کردن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.